Tjugofjärde december, bilden betyder jul (titta på filmen 24)

Tyvärr finns inte ritade tecken på 21-24 titta visuelt hur man gör. 

https://teckensprakslexikon.su.se/sok?q=tjugofyra

"Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag, skulle jag välja att behålla styrkan av att kunna kommunicera, för med den skulle jag kunna återvinna resten"
Daniel Webster (1782-1852)

Precis så här tänker jag!

Förutom att tecken fungerera för att underlätta kommunikation kan de även användas som vertyg för att stimulera språkinlärning. Språkinlärningen blir mer effektivt när omgivningen både talar och tecknar. Genom att använda tecken både hör, ser och känner personen språket.

Tjugotredje december, bilden betyder tjugo (titta filmen 23)

Tyvärr finns inte ritade tecken på 21-24 titta visuelt hur man gör. 

https://teckensprakslexikon.su.se/sok?q=tjugotre

Projektet Digi-JAG – utveckling av en kognitivt tillgänglig lärmiljö http://www.sikta.nu/

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I plattformen ska de kunna mötas, dela med sig och ta del av information. Det som krävs för att vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra av oss.

Målet är att den digitala lärplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Arvsfonden finansierar projektet och FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är projektägare.

Att vara en digital medborgaren – film om Digi-Jag

I projektet Digi-JAG är syftet att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö. Det är deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora Folkhögskola som är erfarenhetsexperter.

Film med deltagarna i Digi-Jag, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Tjugoandra december, bilden betyder tjugo (titta på filmen 22)

Tyvärr finns inte ritade tecken på 21-24 titta visuelt hur man gör. 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11900

Ett av mina fdavoritprogram heter SymWriter och Widgit Online. 

https://widgitonline.com

https://symbolbruket.se/

Vi har sedan 2015 arbetat tätt med företaget Hargdata AB som introducerade Widgitsymbolerna i Sverige redan 1999. Användningen av symbolerna har sedan dess spridit sig till många olika verksamheter och platser i hela landet.

Bland våra produkter finns datorprogrammen InPrint 3 & SymWriter 2, apparna Widgit Go och Widgit Writer samt webbtjänsten Widgit Online.

Med våra produkter kan man på olika sätt stödja kommunikation, struktur, planering, läsande och skrivande och de riktar sig både till den som skapar bildstödsmaterial för andra och den som själv behöver bildstöd för sin kommunikation eller för sitt läsande och skrivande. Användare av våra program där man skapar bildstödsmaterial är exempelvis personal inom skola och förskola, kommunal omsorg, habilitering samt personal inom hälso- och sjukvård.

Tjugoförsta december, bilden betyder tjugo (titta på filmen 21)

Tyvärr finns inte ritade tecken på 21-24 titta visuelt hur man gör. 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11899

GOTT LIV SOM ÄLDRE (projekt) https://gottliv.nu/

FÖR AKTUELL INFORMATION

Aktuell information om vad som händer i projektet GOTT LIV SOM ÄLDRE hittar du på våra sociala medier,

Facebook  Instagram  YouTube och Twitter där vi uppdaterar löpande. 

Här på vår hemsida hittar du grundläggande information om projektet, och kontaktuppgifter.

Under projektets gång kommer vi samla dokument på hemsidan som du kan ladda ner.

Vi hoppas att du här ifrån enkelt kan komma vidare till det media som passar dig bäst. 

Tjugonde december, bilden betyder tjugo

Det är känt att personer med Downs syndrom ofta utvecklar Alzheimers sjukdom. Hos personer yngre än 50 år är denna form av utvecklingsstörning den vanligaste orsaken till demens. Nu har forskare funnit att proteinet betaamyloid lagras i ögonen och orsakar de sjukliga ögonförändringar (katarakt) som är vanligt förekommande vid Downs syndrom.

https://demenscentrum.se/Nyheter/downs-alzheimer

 

Nittonde december, bilden betyder nitton

Är du trött på okunnigt tyckande i debatten om LSS? Föräldrakrafts Harald Strand har gått till källorna, LSS-propositionen och förarbetena, för att skilja fakta från felaktigheter. I nya LSS-skolan 2019 redovisar han hur LSS ska fungera enligt lagens intentioner, och jämför med dagens verklighet, FN:s funktionsrättskonvention och den senaste LSS-utredningen.

https://hejaolika.se/om/lss-skolan-2019/

Artonde december, bilden betyder arton

MatGlad – ett koncept i sex delar

MatGlad bidrar till att öka matglädjen och ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och tillagning. MatGlad-konceptet med sina sex delar är ett kognitivt hjälpmedel för både personal inom LSS, anhöriga och personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela landet. MatGlad bidrar också genom sina olika delar så att de med intellektuella funktionshinder får självförtroende och blir mer självständiga i sin vardag. MatGlad är genom sina olika delar också ett hjälpmedel och en inspirationskälla för personal i sitt motivationsarbete.

http://www.matglad.nu/

Sjuttonde december, bilden betyder sjutton

Svenska Downföreningen är en ideell organisation och vi är beroende av våra medlemmar. Dels för att vi blir en starkare röst i samhället ju fler medlemmar vi har, dels för att vi behöver engagerade medlemmar i våra lokala avdelningar.

Vi har följande medlemskap:
• Personligt medlemskap – 100 kr
• Familjemedlemskap – 300 kr
• Yrkesmedlemskap – 750 kr

Du får:
• medlemskap i en lokalavdelning: gemenskap, aktiviteter & möten
• föreläsningar och utbildningar
• mejl med info om föreningens verksamhet och nyheter
• en plattform för att påverka i dina hjärtefrågor – om du vill
• tillgång till vårt medlemsforum på Facebook

Länk till digital medlemsansökan

Blir du medlem efter 1:a oktober så gäller ditt medlemskap även nästkommande år.

Berika. Inte begränsa.

https://fb.watch/2qOBuRyxcO/

Sextonde december, bilden betyder sexton

Ung i FUB är för dig
som är mellan 15 och 30 år
som är eller vill bli medlem i FUB

På våra träffar lär vi oss
om hur man gör sin röst hörd.
Vi pratar om viktiga ämnen.
Till exempel jämställdhet och rättigheter.
Du hittar fler teman i vår metodbank.

Ungdomsgrupperna finns i
FUB Uppsala
FUB Klippan/Åstorp

FUB Stockholm

Vill din lokalförening starta en
Ung i FUB grupp klicka här eller
ta kontakt med projektledare Elin Bonnier.

Ung i FUB är en del av Riksförbundet FUB
FUB arbetar för personer
med intellektuell funktionsnedsättning.

https://ungifub.se/

Femtonde december, bilden betyder femton

Tips! 

Bli medlem i en funktionsrättförening kommer att presentera flera förening. Först ut är FUB. 

https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/

Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

Att påverka beslutsfattare och andra berörda är centralt i FUB:s arbete för ett bättre liv och en bättre värld för FUB:s målgrupp. FUB samverkar med kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

På de här sidorna hittar du uttalanden, rapporter, pressmeddelanden, policydokument och ledartexter.

Läs mer om FUB:s värdegrund och mål här!

FUB:s arbete under coronapandemin – klicka här för att läsa

Fjortonde december, bilden betyder fjorton

Gratis bildstöd

 

Det finns många program och webbsidor där man kan hitta och skapa bildstöd.

http://www.bildstod.se – Gratis program för tillverkning av bildstöd.  Du kan även söka på och använda bildstöd tillverkade av andra. Bildstödet skapas direkt i webbläsaren, men du behöver ett konto.

http://www.pictoselector.eu/ – Gratis program för tillverkning av bildstöd. Programmet laddas ner men inget konto behövs.

http://arasaac.org/– bildbank online med gratis bilder.

http://papunet.net/svenska/information/avgiftsfria-bildbanker-och-verktyg – en sammanställning med tips på avgiftsfria bildbanker.

 

Trettonde december, bilden betyder tretton.

Sjung med tecken

Ett roligt sätt att lära sig tecken är att sjunga!

Rörelsesånger är vanliga i till exempel förskolan, och det är ju förstås för att de är bra för barns utveckling. Och om man använder riktiga tecken till är det förstås ännu bättre!

Om man vill se hur tecknen till vanliga svenska barnsånger ser ut kan man titta på "Sjung med Sanna" på YouTube eller köpa våra dvd-set "Allsång med Snårpan & Sanna" eller "SångHatten" >>> läs mer här

Man kan också slå upp tecken på ritadetecken.se och själv sätta dem till vilken sång man vill, som till exempel julsångerna nedan. Ett tips till Luciatåget! 

https://youtu.be/7lcE6M_fZz8

Tolfte december, bilden betyder tolv

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Alla har rätt att kommunicera.

 

https://www.vgregion.se/ov/dart

Elfte december, bilden betyder elva

Tips! 

Ditt barn behöver en fritidsaktivitet med andra barn, ungdomar och vuxna. 

Fritid för alla? Hur man skapar meningsfulla aktiviteter för barn med särskilda behov Föreläsningen riktar sig till föräldrar, pedagoger och föreningsledare – kort sagt alla som möter barn i deras vardag.
Barn har rätt att delta i fritidsaktiviteter och får inte diskrimineras på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Lyssna till Anna Carlsson och Caroline Fredriksson om hur deras förening NPF-hjärtats FF föddes för fyra år sedan. Hur gör man för att få sin verksamhet tillgänglig för alla? Få tips och verktyg om hur man kan göra mycket för många, utan stora kostnader.

 https://www.youtube.com/watch?v=HJDpyvLL9jo.

Tionde december, bilden betyder tio

Bästa tidningen för lätta nyheter för alla. 

https://8sidor.se/

TV program med lätta nyheter

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/

Nionde december, bilden betyder nio

Bildstöd - för kommunikativ tillgänglighet och inkludering. 

Välkommen till Bildstodif.se Här finns bildstöd för nedladdning, samt informationsfilmer, intervjuer och manualer tilll olika bildstödsprogram. Färdigt material med Ritade tecken©SPSM får spridas och återanvändas utan bearbetning (enl. Creative Commons CC BY, ND). Det material som tagits fram under projekttiden och som innehåller Widgitsymboler får delas här med tillstånd av Symbolbruket. Detta material finns också som redigeringsbara filer att ladda ner för de som har licens på InPrint 3.

https://dhb.se/bildstod/bildstod-foreningsverksamhet/bildstodmaterial/

Åttonde december, bilden betyder åtta

Ett av mina favorit vertyg är Samtalsmatta

Vad är samtalsmatta?

Samtalsmatta kan göra det möjligt för personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter att uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande. När samtalsmatta används är det enklare att tänka på saker på nya sätt och reflektera över vad en tycker. Metoden kan användas i olika situationer, verksamheter och miljöer. Samtalsmatta är inte ett personligt kommunikationshjälpmedel.

https://papunet.net/svenska/information/att-anvanda-samtalsmatta-i-samtal

https://youtu.be/iuvTggRzKoQ

Sjunde december, bilden betyder sju

Sedan Moa var 1½ år har Moa haft en kamera med sig till förskolan, skola och nu daglig verksamhet. Tror på att personer ska berätta genom bilder ni vet bilder säger mer än 1000 ord. Ofta sker kommunikation mellan personal och anhöriga idag. Men jag vill att personer ska berätta själva. Den andra kommunikationen kan ske men det är något helt annat. 

Här kommer lite tips! 
https://sv.memoassist.com/

https://www.hattenforlag.se/inspiration/hattens-produkter/idagboken

https://youtu.be/EgRxCYgPoXg

https://apps.apple.com/se/app/h%C3%A5llkoll-abilia/id1090728274 

Sjätte december, bilden betyder sex

Appen Legimus

Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Om du prenumererar på en taltidning kan du läsa den i samma app. Appen är gratis och finns för Android och Iphone.

Appen Legimus använder du för att ladda ner och läsa talböcker. Du måste ha ett konto för nedladdning för att kunna logga in, kontot får du på ditt bibliotek. 
https://www.legimus.se/appenlegimus

Femte december, bilden betyder fem

Här kommer tips vad du kan hitta saker som rör dig som vuxen. Inte så lätt att veta vem jag ska kontakta eller var jag kan få hjälp. 

 

http://dok.slso.sll.se/Habilitering/samhallets-stod/hitta-ratt-vuxna.pdf

 

Fjärde december, bilden betyder fyra

Här kommer tips vad du kan hitta saker som rör ditt barn. Inte så lätt att veta vem jag ska kontakta eller var jag kan få hjälp. 

 

http://dok.slso.sll.se/Habilitering/samhallets-stod/hitta-ratt-barn.pdf

Tredje december, bilden betyder tre

Sjung med tecken

Ett roligt sätt att lära sig tecken är att sjunga!

Rörelsesånger är vanliga i till exempel förskolan, och det är ju förstås för att de är bra för barns utveckling. Och om man använder riktiga tecken till är det förstås ännu bättre!

https://www.hattenforlag.se/inspiration/logopeden-tipsar/kommunikation-akk/sjung-med-tecken

Arvingarna och Mega Vega

I do Arvingarna och Mega Vega

Andra december, bilden betyder två

LSS

Lagen ska ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. Kommunen är skyldig att informera om lagen och se till att de personer som lagen gäller får den hjälp de behöver.

I lagens personkrets ingår tre grupper:

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknandetillstånd
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningarsom uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de ärstora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringenoch därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Första december, bilden betyder en ett

Öppna en lucka varje dag fram till jul så har du lärt dig 24 nya saker. 

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär att det kan vara svårt att förstå och lära sig vissa saker och att bli självständig i vardagen. Med rätt stöd och anpassningar kan barn och vuxna med IF klara av sin vardag. IF kallas även för utvecklingsstörning.

Att leva med IF (utvecklingsstörning)